VOLONTERSKI

CENTAR

KRKA

Kreni Ravno Ka Aktivizmu

Mogućnosti međunarodnog volontiranja za mlade

Strategija EU-a za mlade okvir je za suradnju u području politike EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027.4 , a cilj suradnje EU-a u području mladih je obuhvatiti postojeće i predstojeće izazove s kojima se suočavaju mladi iz cijele Europe te pružiti okvir ciljeva, načela, prioriteta, ključnih područja i mjera za suradnju svih relevantnih dionika u području politike za mlade. Ciljevi strategije za mlade predstavljaju viziju Europe koja mladima omogućuje da ostvare sav svoj potencijal. U okviru tih ciljeva utvrđena su međusektorska područja koja utječu na život mladih i izazovi koje treba obuhvatiti. Među ostalim, ciljevi za mlade pozivaju na uključiva društva, prostor i sudjelovanje te kvalitetna radna mjesta za sve mlade. Strategija EU-a za mlade trebala bi pridonijeti ostvarivanju te vizije mladih mobilizacijom instrumenata politike na razini EU-a i angažmanom svih dionika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Strategija EU-a za mlade temelji se na tri ključna područja djelovanja:

▪ UKLJUČIVANJE

▪ POVEZIVANJE

▪ OSNAŽIVANJE.

Posljednjih godina je sve veća dostupnost programa i prilika za međunarodno volontiranje za mlade. I upravo program Europskih Snaga Solidarnosti omogućuje mladima jednake prilike i potiče ih da postanu aktivni građani, budu nositelji solidarnosti i pozitivnih promjena u zajednicama cijele Europe te da se vode vrijednostima EU-a i grade europski identitet.

Opći je cilj programa povećati sudjelovanje mladih i organizacija u pristupačnim i kvalitetnim aktivnostima solidarnosti, posebno u volontiranju kao sredstvu za jačanje kohezije, solidarnosti, demokracije, europskog identiteta i aktivnog građanstva u Uniji i šire. Na taj način program pridonosi ispunjavanju društvenih i humanitarnih potreba na terenu, prije svega poticanjem održivog razvoja, socijalne uključivosti i jednakih mogućnosti. U ovom programu mogu sudjelovati mladi koji do datuma početka aktivnosti navrše 18, a nisu stariji od 30 godina. Sudionici aktivnosti solidarnosti povezanih s humanitarnom pomoći na početku aktivnosti mogu imati najviše 35 godina.

Države članice Europske unije i treće zemlje pridružene programu mogu u potpunosti sudjelovati u svim aktivnostima Europskih snaga solidarnosti.

U sklopu ovog programa se podupiru sljedeće aktivnosti:

▪ volonterski projekti

▪ volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

▪ projekti solidarnosti

 ▪ volontiranje u području humanitarne pomoći.

Cilj volonterskih projekata je pružiti mladima priliku da volontiranjem odgovore na važne društvene potrebe i pridonose osnaživanju zajednica. Na taj način se mladima omogućuje stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za njihov osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj te time i poboljšava njihova zapošljivost. U aktivnostima sudjeluju i organizacije koje moraju imati važeću Oznaku kvalitete, a njihove  uloge su: primatelj (host organisation) i pružatelja podrške (support organisation) iz matične zemlje volontera.

Mladi mogu sudjelovati u individualnim volonterskim aktivnosti koje podrazumijevaju volontiranje u punom radnom vremenu (najmanje 30 i najviše 38 sati tjedno) u trajanju od 2 do 12 mjeseci. Iznimno, u slučajevima kada se u aktivnosti uključuju mladi s manje mogućnosti, one mogu trajati od 2 tjedna do 2 mjeseca. Aktivnosti se mogu odvijati u matičnoj zemlji ili inozemstvu. Također mogu sudjelovati u aktivnosti volonterskih timova koje podrazumijevaju grupe od 10 do 40 mladih koji dolaze iz najmanje dvije strane zemlje kako bi volontirali u trajanju od 2 tjedna do 2 mjeseca. Ovaj tip aktivnosti posebno je namijenjen uključivanju mladih s manje mogućnosti.

Program ESS pokriva sljedeće financijske stavke: putni troškovi, organizacijska potpora (potpora za životne troškove, potpora sudionicima i potpora za vođenje projekata), troškovi džeparca volonterima, potpora za učenje jezika, potpora za uključivanje (inkluziju), izvanredne troškovi.

*Tekst preuzet iz Vodiča kroz Europske snage solidarnosti, 2024. g.

 

Ako želite saznati više informacija o mogućnostima međunarodnog volontiranja u sklopu programa Europskih Snaga Solidarnosti posjetite sljedeće web stranice:

Portal programa ESS: www.europskesnagesolidarnosti.hr/hr

Europski portal za mlade: www. youth.europa.eu

Nacionalna agencija AMPEU: www.ampeu.hr